สภา อบต.
จัดซื้อจัดจ้าง
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
>
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
 
        
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
 ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

ตำบลบ้านลี่ ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน
ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล

 
 
เนื้อที่
 
       เนื้อที่  11.27  ตารางกิโลเมตร  หรือ  7,043.75  ไร่
 
ภูมิประเทศ
 
    เป็นที่ราบลุ่มถึงราบลุ่มมากพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งชุมชนและ พื้นที่การเกษตร สามารถแบ่งออกสองบริเวณ ดังนี้

 

    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มถึงราบลุ่มมาก อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล มีคลองชลประทานตัดผ่านในบริเวณพื้นที่ของตำบลเป็นแนวยาวตลอด ซึ่งเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชหมุนเวียน เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมติดต่อสะดวก บริเวณ หมู่ที่ 1,2,3 และทางทิศตะวันตกของตำบล คือหมู่ที่ 4,5,6 และ7

    พื้นที่ราบลุ่มมากส่วนใหญ่อยู่บริเวณทิศเหนือของตำบล บริเวณหมู่ที่ 9,10,11 และ 12 ซึ่งบริเวณนี้มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนาข้า

 
แผนที่
        
 
 
 
 
เขตการปกครอง
 
    จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  มีทั้งหมด 12 หมู่ ดังนี้
 
 

หมู่ที่ 1 บ้านแมน
หมู่ที่ 2 บ้านแมน
หมู่ที่ 3 บ้านแมน
หมู่ที่ 4 บ้านเบิก
หมู่ที่ 5 บ้านบางแพ่ง
หมู่ที่ 6 บ้านนนทรีย์
หมู่ที่ 7 บ้านนนทรีย์
หมู่ที่ 8 บ้านนนทรีย์
หมู่ที่ 9 บ้านนนทรีย์
หมู่ที่ 10 บ้านนนทรีย์
หมู่ที่ 11 บ้านนนทรีย์
หมู่ที่ 12 บ้านนนทรีย์

 
 
ประชากรจำนวนประชากรตำบลพุทเลา ณ เดือน วันที่ 18  มีนาคม พ.ศ. 2557
 
 

หมู่
ที่

จำนวน
หลังคาเรือน

แยกตามช่วงอายุ (ปี)

0 - 5 ปี

6-15 ปี

16-25 ปี

26-60 ปี

61 ปีขึ้นไป

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

1

64

8

2

10

7

5

12

9

9

18

49

55

104

15

23

38

182

 

2

23

1

2

3

2

5

7

5

4

9

19

26

45

4

9

13

79

 

3

45

8

5

13

9

7

16

6

10

16

50

40

90

10

9

19

154

 

4

79

12

5

17

11

13

24

18

18

30

63

96

159

23

25

48

276

 

5

180

27

34

61

54

45

99

58

53

111

202

204

406

30

39

69

748

 

6

63

7

7

14

9

7

16

14

14

28

56

53

109

12

27

39

205

 

7

57

8

5

13

13

9

22

13

13

26

67

65

132

17

26

43

235

 

8

140

19

10

29

21

15

36

30

30

60

  106

122

228

39

49

88

446

 

9

109

19

5

24

26

16

42

17

18

35

78

88

166

29

34

63

331

 

10

44

2

2

4

5

8

13

12

10

22

38

41

79

14

22

36

154

 

11

18

2

1

3

2

1

3

0

3

3

12

11

23

3

3

6

48

 

12

64

2

8

10

5

7

12

14

15

29

56

58

114

18

21

39

204

 

รวม

886

115

86

201

164

138

302

196

197

387

796

859

1655

214

287

501

3,062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)