แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.) 
 

      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพรับจ้างทั่วไปควบคู่กับอาชีพเกษตรกรรม และยังมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและ รับราชการ ดังนี้

  - เกษตรกร ร้อยละ 40
- รับจ้าง ร้อยละ 40
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน ร้อยละ 5
- รับราชการ ร้อยละ 5
- อื่น ๆ ร้อยละ 10
 
   
  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 
 
 

- ปั๊มน้ำมันหลอด
- ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
- โรงบรรจุก๊าซ
- โรงงานอุตสาหกรรม
-  สถานีบริการก๊าซ LPG
-  ปั๊มน้ำมันเพื่อการเกษตร
-  ร้านค้าปลีก/อาหารตามสั่ง
-  โรงแรม 
-  อู่ซ่อมรถ 
-  ร้านขายรถจักรยานยนต์
-  ร้านรับซื้อของเก่า
-  จำหน่ายเครื่องจักร
-  ร้านเช่าชุดวิวาห์
-  ร้านเสริมสวย 
-  ทำโต๊ะหมู่บูชา
-  ทำกระถางต้นไม้
-  ทำศาลพระภูมิ
- ทำบล็อกอิฐมอญ
-  เช่าสัญญาณโทรศัพท์

3        แห่ง 
1        แห่ง 
2        แห่ง
2        แห่ง 
1        แห่ง
1        แห่ง
32      แห่ง
1        แห่ง
1        แห่ง
1        แห่ง
2        แห่ง
1        แห่ง
1        แห่ง
4        แห่ง
1        แห่ง
1        แห่ง
1        แห่ง
1        แห่ง
1        แห่ง