แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
 
        ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 13  สาย
 
 

- สาย หมู่ 1                             
- สาย หมู่ 3 ข้างร้านยายป่อง          
- สาย หมู่ 3 เข้าโรงแก๊ส                 
- สาย หมู่ 4 ข้างบ้านผู้ใหญ่        
- สาย หมู่ 4                      
- สาย หมู่ 4 วัดโคก                
- สาย หมู่ 6                   
- สาย หมู่ 5              
- สาย หมู่ 7                     
- สาย หมู่ 11                          
- สาย หมู่ 12                          
- สาย หมู่ 10                          
- สาย หมู่ 9     
- สาย หมู่ 3 บ้านผู้ใหญ่สมบัติ ญาณศิริ 
- สาย หมู่ 1 ทางเข้าวัดโพธิ์ร้าง

ขนาด 3.0 x 120 เมตร
ขนาด 3.0 x 300 เมตร
ขนาด 3.0 x 119 เมตร
ขนาด 3.5 x 130 เมตร
ขนาด 3.5 x 335 เมตร
ขนาด 3.5 x 536 เมตร
ขนาด 3.5 x 834 เมตร
ขนาด 4.0 x 937 เมตร
ขนาด 3.5 x 687 เมตร
ขนาด 4.0 x 374 เมตร
ขนาด 3.0 x 648 เมตร
ขนาด 3.0 x 742 เมตร
ขนาด 4.0 x 1,048 เมตร
ขนาด 3.0 x 85   เมตร
ขนาด 3.30 x 195 เมตร

 
    ถนนลูกรัง  7  สาย
 
 

- สาย หมู่ 2 หน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่แจ่ม
- สาย หมู่ 6 บ้านผู้ใหญ่     
- สาย หมู่ 9        

ขนาด 3.0 x 150 เมตร
ขนาด 3.6 x 405 เมตร
ขนาด 4.00 x 3,000 เมตร

 
   ถนนลาดยาง 3  สาย 
 
 

- สายบ้านแมน – โพธิ์สามต้น   
- สายบ้านเบิก – บ้านนนทรีย์  
- สายบ้านนนทรีย์ – บ้านลี่   
- สาย หมู่ 1     

ขนาด 6.0 x 1,908 เมตร
ขนาด 6.0 x 4,359 เมตร
ขนาด 6.0 x 2,999 เมตร
ขนาด 6.0 x 450 เมตร   

 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ (ถนนสายบางปะหัน-ปทุมธานี)
  การโทรคมนาคม 
 
 

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
- หอกระจายข่าวหมู่บ้าน    
- เสียงตามสาย   

5        ตู้
1        แห่ง (ครอบคลุม 12 หมู่)
1        แห่ง

  การไฟฟ้า  ( แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า )  
 
 

- จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง      
- จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า

12      หมู่ (ร้อยละ 100)
3,062  คน (ร้อยละ 100)  

  แหล่งน้ำธรรมชาติ   
 
 

- บึง, หนองและอื่นๆ       5        แห่ง
- หนองลี
- หนองตาเป่อ
- หนองวง
- หนองสาหร่าย
- หนองบางกระดี่
- แม่น้ำ, ลำคลอง            4        แห่ง
- คลองนนทรีย์
- คลองบางแพ่ง
- คลองบางหวาย
- ลำรางบางผี

 

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น   
 
 

- บ่อบาดาล            5        แห่ง    

(หมู่ที่ 2   หมู่ที่ 4 จำนวน 2 บ่อ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 )

  มวลชนจัดตั้ง
 
 

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- ชมรมผู้สูงอายุวัดนนทรีย์ 
- สตรีอาสาสมัคร
- าสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน

62      คน
40      คน
200      คน
50      คน
65       คน