แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
   
 
   
ประวัติความเป็นมาของตำบล
 
     เดิมตำบลพุทเลามีสภาพเป็นป่า มีต้นไม้ใหญ่ที่หนาแน่น และมีประชาชนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากมีลำคลองใหญ่ไหลผ่าน และได้สร้างวัดชื่อวัดเสาหินใหญ่เป็นรูปอินทรีย์กับยอดเสาหินและสร้างโบสถ์แบบโบราณชั้นเดียวตั้งอยู่กึ่งกลางภายในโบสถ์ปูผนังเขียนด้วยลวดลายสวยงาม จึงได้ชื่อบ้านตามวัด คือ วัดนนทรีย์ และเรียกคลองพุทเลา