สภา อบต.
จัดซื้อจัดจ้าง
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
 
นายสมแทน กลั่นใสสุข
ประธานสภา
นายสุเทพ ปิ่นเกตุ
รองประธานสภา
นางพัชราภรณ์ โรจนบุรานนท์
เลขานุการ อบต.พุทเลา
นายสมคิด สุขสมบูรณ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายวันชาติ มีสง่า
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายไวย์ ศรีคร้าม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายประภาส เกษตรภิบาล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นางเพ็ญทิพย์ แย้มศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายเล็ก คล้ายนิล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายสมศักดิ์ โภคี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายอภิเชฐ เสถียรโชค
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายวรพจน์ วสุรัตต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายสำราญ มีวงศ์สม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นางชุลีพร ประดิษฐ์เขียน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายนิยม บุญยะจิตติ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายวสันต์ นิลกระจ่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นางมลิวัลย์ เกิดชนะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นางมุฑิตา มีรสสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายประเทือง ศศิรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายสิทธวีร์ พัฒน์ธนฐิติกร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายเจริญ เข็มนาค
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายธนัท ผลแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นางพิตรพิบูล ยอดชมญาณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นางเบญจมาศ ปั้นดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12