แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
 
นายโอฬาร ธูปะเตมีย์
นายก อบต.
นายจรินทร์ ไสยศรี
รองนายก อบต.
นายสมเกียรติ มากล้วนดี
รองนายก อบต.
นายรุ่งโรจน์ สุขฤทธิ์
เลขาฯ นายก อบต.
นายชลอ วิตตานุช
ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านศาสนา และวัฒนธรรม
นางเพลินตา พึ่งพร
ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านศาสนา และวัฒนธรรม
นายสมพงศ์ คงเจริญสุข
ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านการบริหารงาน
นายณรงค์ เกษตรภิบาล
ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านการบริหารงาน