แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
 
สำนักงานปลัด
 
นางพัชราภรณ์ โรจนบุรานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางมารีณี บุญรอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางประภัสสร จำนงค์บุตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอุดมลักษณ์ ยอดชมญาณว่าง
นักพัฒนาชุมชน
นายวัชรพล มหาไวย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเปมิกา ปัญญาธนิกุล
นักทรัพยากรบุคคล
นายณกรพช นาคะสนธิ์
นิติกร
นางดวงเดือน อัตตะสาระ
ครู คศ.1
นางนิตยา มีวงศ์สม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงศักดิ์ ปลอดโปร่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจุฑามาส ปั้นดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ สมตัว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐธิดา ปั้นดี
ผู้ช่วยนักเคราะห์นโยบายและแผน
นายนฤทธิ์ นุสติ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววรรณิษา เข็มนาค
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไชยยันต์ จานสิบสี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววันดี ประสงค์เงิน
แม่บ้าน