สภา อบต.
จัดซื้อจัดจ้าง
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
 
กองคลัง
 
นางสาวธนพร ศรียานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธนพร ศรียานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายสุริยา กองปัญญา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเสาวนีย์ อรรถยานันท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุนันท์ ปั้นดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภาวรรณ์ เยาวรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายฤทธิรงค์ สุขฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป