แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
 
กองช่าง
 
นายธนะโรจน์ กอบสินรุจิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา
นางณัฐณิชา เสถียรทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย วรรณรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมานะ รัศมีโคม
บำรุงรักษาประปา
นายบุญส่ง ไสยศรี
บำรุงรักษาประปา
นายนพพล นาคสัมฤทธิ์
บำรุงรักษาประปา