สภา อบต.
จัดซื้อจัดจ้าง
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
 
กองสาธารณสุข
ตำแหน่งว่าง
นักบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวนงลักษณ์ รักทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมณฑล ศศิรัตน์
พนักงานขับรถขยะ
นายสุดสวาท สุขสำราญ
พนักงานท้ายรถขยะ
นายเจริญ ไพรธุรี
พนักงานท้ายรถขยะ
นายสุรเชษฐ์ เข็มนาค
พนักงานท้ายรถขยะ
นายเสน่ สุขชาวนา
พนักงานท้ายรถขยะ