แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
 
 
นางพัชราภรณ์ โรจนบุรานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางมารีณี บุญรอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางประภัสสร จำนงค์บุตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธนพร ศรียานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธนะโรจน์ กอบสินรุจิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม