สภา อบต.
จัดซื้อจัดจ้าง
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
   
    นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

       (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเดินเท้า สะพาน ทางระบายน้ำ
       (2) พัฒนาระบบจราจร
       (3) ปรับปรุง พัฒนาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
       (4) ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า-โทรศัพท์

   
 
นโยบายด้านคุณภาพชีวิตการกินดีอยู่ดี
 
       (1) การดูแลผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามกฎหมายให้ได้รับเบี้ยยังชีพ
       (2) การดูแลผู้ด้อยโอกาส
       (3) การดูแลผู้พิการที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายให้ได้รับเบี้ยยังชีพ
       (4) การจัดการเรียนการสอนอนุบาล ๓ ขวบ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของผู้ปกครอง
       (5) ส่งเสริมการกีฬา
       (6) สนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชน   เด็กกำพร้า และเด็กยากจน
       (7) สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชน
   
  นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
 

       (1) จัดตั้งศูนย์ อปพร. (เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม สิ่งเสพติด และบรรเทาสาธารภัย)
       (2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินเวรยาม
       (3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันภัย
       (4) พัฒนาและสร้างชุมชนให้น่าอยู่

   
  นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 

       (1) การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
       (2) การปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม
       (3) การดูแลแนวเขตที่สาธารณะ
       (4) การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

   
  นโยบายด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

       (1) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
       (2) ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
       (3) ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

   
  นโยบายด้านการลงทุนค้าขาย พาณิชยการ และการท่องเที่ยว
 

       (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาสนสถานต่าง ๆ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
       (2) ประชาสัมพันธ์โบราณสถานที่สำคัญ

   
  นโยบายด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร
 

       (1) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อการดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
       (2) ดำเนินการประสานงานขอความร่วมมือ ร่วมพัฒนา ร่วมวางแผนกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
       (3) เสริมสร้างความรู้   และศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้บริหารสมาชิก อบต.  พนักงาน  พนักงานจ้าง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้นำในชุมชน)
       (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  (การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล)
       (5) ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการ
       (6) ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล