แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมธุรการ
ชมรมจัดเก็บรายได้
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
สมาพันธ์ปลัด
พระเครื่องท่าพระจันทร์
ข้อมูลราคากลางจาก โยธาไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
yotathai.net
บริการขอสระน้ำกรมที่ดินฯ
www.nakhonkorat.com

 
    วิสัยทัศน์ ของนายโอฬาร  ธูปะเตมีย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา
 
เศรษฐกิจยั่งยืน   พื้นฐานมั่นคง ดำรงคุณธรรม  เกษตรกรรมดีเด่น  เน้นการพัฒนา    นำพาสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
 
พันธกิจ
 

      พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.
      พันธกิจที่ 2 สร้างระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
      พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทของ อบต. ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
      พันธกิจที่ 4 มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
      พันธกิจที่ 5 ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและมีการบริหารจัดการขยะที่ดี
      พันธกิจที่ 6 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      พันธกิจที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน